Huishoudelijk reglement en Privicy policy

HUISREGLEMENT ATB-VERENIGING MUDHUNTERS VENRAY.

 Artikel 1: Lidmaatschap.

 1. Lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 1 kalenderjaar en wordt zonder tegenopzegging telkens met 1 jaar verlengd. Het lidmaatschap aangegaan vanaf 1 september in een bepaald jaar, verplicht tot lidmaatschap in het daaropvolgende fietsseizoen.
 2. Contributie wordt tijdens de ALV vastgesteld. Contributie voor het lidmaatschap vanaf 1 september is anderhalf maal de contributie.
 3. Jeugdlidmaatschap gaat over in een gewoon lidmaatschap in het kalender jaar waarin het lid 18 jaar wordt.
 4. Potentiële nieuwe leden kunnen meefietsen met een gratis introducéverzekering. De introducé is dan tijdens een club rit, georganiseerd door de vereniging, verzekerd tegen schade aan de fiets tot een maximum bedrag van € 500, -. Dit kan alleen door aanmelding bij de ledenadministratie en gaat in na bevestiging van inschrijving bij de NTFU. De duur van de introducéverzekering is maximaal 1 maand.

(Eventuele kosten voor toertochten en/of reiskosten zijn altijd voor eigen rekening.)

Artikel 2: Algemeen.

 1. Tot een goede uitrusting behoren minimaal een veilige fiets, goed schoeisel, handschoenen en bril.  Een valhelm is verplicht.
 2. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen materiaal. Goed onderhoud voorkomt veel problemen. Zorg voor eigen reparatiemateriaal om de eerste problemen te verhelpen ( reserveband, pompje, powerlink en gereedschap).
 3. Volg tijdens het fietsen aanwijzingen van trainers of andere begeleiders op.
 4. Blijf zoveel mogelijk bij de groep en waarschuw tijdig wanneer er problemen zijn. Een mobiel met 06-nummers van medefietsers is raadzaam om bij je te hebben.
 5. Ga niet alleen op zoek naar andere fietsers of verloren materialen.
 6. Het bos is van iedereen, houdt rekening met wandelaars en overige gebruikers. Vaste routes zijn uitgepijld en wijk niet af van de route.
 7. Ons motto is: Samen uit samen thuis.

Artikel 3: Vrije training.

 1. Op de zondagochtend en gedurende de zomertijd is er elke dinsdagavond een vrije training. Deze vindt in en om Venray plaats.
 2. Als de groepsgrootte dit toelaat wordt er in verschillende niveaugroepen gefietst.
 3. Vertreklocatie is Sportcentrum LACO (Voorheen de Sprank), Kempweg 76, Venray.

Artikel 4: Toertochten elders.

 1. Toertochten worden zoveel mogelijk in clubverband bezocht, met gezamenlijke vertrektijd.
 2. Vervoer wordt zelf geregeld. Deelname en vervoer kunnen geregeld worden via het weblog.
 3. Voor deelname aan toertochten wordt door de organiserende instantie een inschrijfgeld gevraagd. Het lidmaatschap bij de NFTU geeft recht op een korting bij inschrijving, mits de organisatie onder NFTU vlag organiseert, en je NTFU-pas bij je hebt.
 4. Toertochten rijden we in kleinere niveaugroepen. Blijf in deze groep bij elkaar voor de gezelligheid, veiligheid en eventuele hulp bij problemen.
 5. Regel onderling de te fietsen afstanden. En spreek duidelijk van te voren af met wie je terug gaat.

Artikel 5: Toertochten Venray.

 1. We organiseren elk jaar een toertocht in Venray en genereren daarmee inkomsten voor de vereniging. We hebben daarvoor de hulp nodig van alle seniorleden en doen dus een dringend beroep op elk senior lid om te helpen.
  1.  Alle seniorleden helpen waar mogelijk mee aan de organisatie van de toertocht.
  1.2.  Deelname aan de toertocht door senioren kan alleen als zij zorgen voor minimaal twee vrijwilligers voor de zondag.

Artikel 6: Wijzigingen

 1. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement geschieden bij besluit van de Algemene ledenvergadering.

privacy beleid

ATB Vereniging de Mudhunters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ATB Vereniging de Mudhunters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ATB Vereniging de Mudhunters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door ATB vereniging de Mudhunters verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor registratie als lid en
 • de hieraan gekoppelde verplichtingen zoals innen contributie, ontvangen subsidies etc.
 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van ATB Vereniging de Mudhunters,
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via e-mail of WhatsApp.
 • Voor registratie bij de NTFU (Nederlandse Toerfiets Unie)

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens.

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Adres; – Woonplaats; – E-mailadres; Telefoonnummer (s); – Geboortedatum; – Geslacht.

 • Voor vrijwilligers, leveranciers en andere geïnteresseerden
  • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van ATB Vereniging de Mudhunters
  • Het versturen en opvragen van informatie en uitnodigingen via telefoon, e-mail of WhatsApp.
  • Voor registratie bij de NTFU (Nederlandse Toerfiets Unie) indien gewenst
  • Administratieve doeleinden, communicatie en uitvoering opdrachten

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens; – Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Adres; – Woonplaats; – E-mailadres; Telefoonnummer (s).

 

Verstrekking gegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van ATB Vereniging de Mudhunters
 • Aanmelding bij de Nationale Toer Fiets Unie (NTFU) ten behoeve van de aanmelding als lid van de NTFU en de bijbehorende verzekering
 • Aanmelding bij onze sponsoren t.b.v. kortingspasjes en sponsorbijdrage

 

Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst  hebben afgesloten. Wel zullen we de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien U ons schriftelijk toestemming geeft.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Inschrijving via inschrijfformulier middels een e-mail van de vertegenwoordigers wordt in deze gezien als schriftelijke toestemming.

Publiceren van foto’s op de website wordt alleen gedaan na schriftelijke toestemming dit kan ook aangegeven worden op het inschrijfformulier.

Als U ervan overtuigd bent dat wij zondertoestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige verzameld of gebruikt hebben neem dan contact met ons op middels de contactgegevens onder aan dit document.

 

Bewaartermijn

ATB Vereniging de Mudhunters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Dit is voor Leden en Vrijwilligers tot het einde van jaar van lidmaatschap en als aan alle verplichtingen is voldaan.

Verder worden voor de financiële administratie de gegevens bewaard voor de wettelijke termijn van 7 jaar.

 

 

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Uitvoeringsorganisatie ATB Vereniging de Mudhunters van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben deze verklaring ondertekend
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen,
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen,
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

ATB vereniging de Mudhunters

Het Gevlecht 5

5807 GC Oostrum (LB)

e-mail; secretaris@mudhunters.nl